МИГ – Стралджа

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 2.3 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3. „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“от стратегията за ВОМР на  „МИГ-Стралджа-2016 г. посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.113-„МИГ- Стралджа-2016г ” – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ: http://www.mig-straldzha.com

Краен срок за представяне на предложенията: 30.12.2020 г. 17:00ч

  1. Условия за кандидатстване
  2. Административен договор
  3. Документи за попълване
  4. Документи за информация
  5. Обява за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 2.3