МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ“Стралджа-2016 г.“ за 2020 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ“Стралджа-2016 г.“ за 2020 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година