МИГ  Стралджа – Сливен 2023

„МИГ-Стралджа 2016 г.“ отлага свиканото Общо събрание

„МИГ- Стралджа 2016 г.“ отлага провеждането на Общо събрание до отпадане на въведените ограничителни мерки със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов. За точна дата, на провеждане на събранието, членовете ще бъдат допълнително уведомени.

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“

дата на откриване: 24.03.2021 г. дата на приключване: 31.03.2021 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана…

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 02.04.2021 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 02.04.2021 г. от…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2021 година, одобрен на 18.03.2021 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ през 2021 година, одобрен на 18.03.2021 г.