МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“

  ОБЯВА дата на откриване: 30.04.2021 г. дата на приключване: 10.05.2021 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община…

ОБЯВА за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

  Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ дата на откриване: 26.04.2021 г. дата на приключване: 03.05.2021 г., 17:00 ч. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6,…

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 11.05.2021 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.05.2021 г. от…

ОБЯВА за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“   В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение…