МИГ – Стралджа

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“

 

ОБЯВА

дата на откриване: 30.04.2021 г.
дата на приключване: 10.05.2021 г., 17:00 ч.

СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМРна територията на община Стралджа, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1, т.3 от Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. Същите са наложени от промяна във финансовия план поради увеличаване на размера на финансова подкрепа за операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” финансирани от ЕЗФРСР и за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР”

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  10.05.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „.word“, а не да бъдат сканирани.

Обява за обществено осъждане проект на промени в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.