МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

  „МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти  и местна култура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №…