МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

 

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти  и местна култура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.521 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 22″Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“