МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за…

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 01.11.2021 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.11.2021 г. от 10.00…