МИГ – Стралджа

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

Обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

дата на откриване:24.10.2021 г.
дата на приключване:30.10.2021 г., 17:00 ч.

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1,  т.5  от Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. С тях се цели промяна на критериите за оценка на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за предвидената промяна може да се запознаете в приложения документ.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  30.10.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „.word“, а не да бъдат сканирани.

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Предвиждана промяна на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“