МИГ – Стралджа

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.521 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” от 20.12.2021 г. до 17:00 часа на 31 януари 2022 г. Обява за втори прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“