МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 01.02.2022 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.02.2022 г. от…