МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“

дата на откриване:  31.05.2022 г. дата на приключване: 07.06.2022 г., 23:59 ч. СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.647 „МИГ-СТРАЛДЖА 2016г“ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“от СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване…