МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“от СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие,  СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ , включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата. Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 55 800.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка  22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 31.05.2022г. до 07.06.2022 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


ДОКУМЕНТИ 

  1. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 22 от СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“
  2. Условия за кандидатстване по Мярка 22 от СВОМР СНЦ“МИГ-Стралджа-2016-г.“
  3. Документи към условията за кандидатстване по Мярка 22 от СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“Д
  4. Документи към условията за изпълнение по Мярка 22 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016-г.“