МИГ – Стралджа

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“

дата на откриване:  31.05.2022 г.
дата на приключване: 07.06.2022 г., 23:59 ч.

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.647 „МИГ-СТРАЛДЖА 2016г“ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ – Стралджа 2016“ с няколко крайни срока .

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 989 509.93 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.06.2022 г. (включително) на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


ДОКУМЕНТИ 

  1. Условия за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  2. Документи към условията за изпълнение по Мярка 7.2
  3. Документи за информация по Мярка 7.2
  4. Документи за попълване по Мярка 7.2
  5. Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2