МИГ – Стралджа

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфрастуктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т.…

Покана за свикване на Общо събрание на 24.02.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 24.02.2023 г. от 10.00 часа…