МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфрастуктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т.…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 година, одобрен на 06.02.2023 г.“

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 г.-ПРСР_06_02_2023.pdf

Покана за свикване на Общо събрание на 24.02.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 24.02.2023 г. от 10.00 часа…