МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за свикване на Общо събрание на 13.04.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 13.04.2023 г. от 14.00 часа…