МИГ  Стралджа – Сливен 2023

МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.  ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1  ЗА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

На 31.03.2023 година бе подписан  Административен  договор № РД50—113 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Стралджа 2016 за изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“.  Вече повече…