МИГ  Стралджа – Сливен 2023

„МИГ – Стралджа 2016 г.“ е партньор с „МИГ – Харманли“ по проект „Заедно за „зелени“ перспективи пред фермерите и популяризиране на месните продукти

Административен договор РД 50-18 от 21.06.2022 г.  по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014 – 2020 г. Проект: „МИГ – Стралджа 2016“ и „МИГ Харманли“ – заедно за „зелени“…