МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 година, одобрен на 26.06.2023 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 г.