МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.676 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с един краен срок за кандидатстване

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“