МИГ – Стралджа

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на 12.09.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от…

Покана за участие в работни срещи и еднодневни обучения по проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран с Административен  договор №РД50—113/31.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от…