МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на 12.09.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от…

Покана за участие в работни срещи и еднодневни обучения по проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран с Административен  договор №РД50—113/31.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

„МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.748 – „МИГ – Стралджа 2016г.”,…