МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за участие в работни срещи и еднодневни обучения по проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран с Административен  договор №РД50—113/31.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони каним ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ, представители на стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Стралджа и селата Блатец, Горно Александрово, Глушник, Драгоданово, Жельо войвода, Калояново и Трапоклово – община Сливен да вземете участие в Информационни срещи на тема „Консултиране по секторни представителства на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.” и  обучения на местни лидери и заинтересовани страни на тема „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 – 2027 г”

Покана за информационни срещи и обучения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“