МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на 12.09.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от 10.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет