МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ПОКАНА за участие в информационни конференции на тема „Консултиране на местната общност във връзка с представяне на проект за Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. на територията на местното партньорство, съставено от МИГ „Стралджа“ и населени места от община Сливен” 

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран с Административен  договор №РД50—113/31.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ, представители на стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Стралджа и селата Блатец, Горно Александрово, Глушник, Драгоданово, Жельо войвода, Калояново и Трапоклово – община Сливен в еднодневни информационни конференции на тема „Консултиране на местната общност във връзка с представяне на проект за Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. на територията на местното партньорство, съставено от МИГ „Стралджа“ и населени места от община Сливен” 

Покана за участие в конференции по подмярка 19.1