МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок по първи прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб…

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

„МИГ – Стралджа 2016г.” взе решение за удължаване до 31.10.2023 г., 17.00 часа срока на прием за проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова…