МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

„МИГ – Стралджа 2016г.” взе решение за удължаване до 31.10.2023 г., 17.00 часа срока на прием за проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.748 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с един краен срок за кандидатстване

Обява за удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дйности“