МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за свикване на Общо събрание на 14.05.2024 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Стралджа – Сливен 2023” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.05.2024 г. от 10.00…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 на „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ за 2024 година, одобрен на 26.04.2024 г

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 на „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ за 2024 г., одобрен на 26.04.2024 г.