МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за свикване на Общо събрание на 14.05.2024 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Стралджа – Сливен 2023” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.05.2024 г. от 10.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет

Покана за свикване на ОС – 14.05.2024 г.