МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Стралджа – Сливен 2023“ през 2024 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР от Стратегията за ВОМР на МИГ „Стралджа- Сливен 2023“ през 2024, одобрен на 31.05.2024 г.