МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура “ от СВОМР на територията на „МИГ Стралджа – Сливен 2023” от 05.06.2024 г. до 17:00 часа на 08.07.2024 г.

Обява за втори прием по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“