МИГ – Стралджа

МИГ-Стралджа

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от…

ОБЯВА за обществено обсъждане на промени в СВОМР

ОБЯВА дата на откриване: 09.10.2020 г. дата на приключване: 16.10.2020 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана…

Обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 2.113 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Обществено обсъждане на проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.113 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност…

ОБЯВА за удължаване срока на втори прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на на крайния срок за прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.367 по Мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”…

СЪОБЩЕНИЕ за допусната техническа грешка в Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“- Втори прием

Коригирана Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“- Втори прием   Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“- Втори прием

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016 г“ – Втори прием

  „МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа 2016…