МИГ – Стралджа

МИГ-Стралджа

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за промяна на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Обществено обсъждане на  проект за промяна на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием   В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“   В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от…

Покана за информационни срещи, организирани от екипа на СНЦ „МИГ Стралджа 2016 г.“ през месец Декември 2019 г.

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 г. Сдружение “Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” организира информационни събития за всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ към МИГ. За целта ще посетим посочените населени места…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016 г“ – Втори прием

О Б Я В А   „МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №…