МИГ – Стралджа

МИГ-Стралджа

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 01.11.2021 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.11.2021 г. от 10.00…

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД…

Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР

Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г.,…

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок за прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.521 по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура “ от СВОМР на…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

  „МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти  и местна култура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“

  ОБЯВА дата на откриване: 30.04.2021 г. дата на приключване: 10.05.2021 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община…

ОБЯВА за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

  Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ дата на откриване: 26.04.2021 г. дата на приключване: 03.05.2021 г., 17:00 ч. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6,…

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на 11.05.2021 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.05.2021 г. от…

ОБЯВА за Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“   В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение…

„МИГ-Стралджа 2016 г.“ отлага свиканото Общо събрание

„МИГ- Стралджа 2016 г.“ отлага провеждането на Общо събрание до отпадане на въведените ограничителни мерки със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов. За точна дата, на провеждане на събранието, членовете ще бъдат допълнително уведомени.