МИГ – Стралджа

МИГ-Стралджа

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок по първи прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб…

Покана за свикване на Общо събрание на 13.04.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 13.04.2023 г. от 14.00 часа…

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфрастуктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т.…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 година, одобрен на 06.02.2023 г.“

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 г.-ПРСР_06_02_2023.pdf

Покана за свикване на Общо събрание на 24.02.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 24.02.2023 г. от 10.00 часа…