МИГ  Стралджа – Сливен 2023

МИГ-Стралджа

ПОКАНА за участие в информационни конференции на тема „Консултиране на местната общност във връзка с представяне на проект за Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. на територията на местното партньорство, съставено от МИГ „Стралджа“ и населени места от община Сливен” 

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран с Административен  договор №РД50—113/31.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от…

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на 12.09.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от…

Покана за участие в работни срещи и еднодневни обучения по проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран с Административен  договор №РД50—113/31.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от…

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

„МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.748 – „МИГ – Стралджа 2016г.”,…

Обява за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.676 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.1…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 година, одобрен на 17.07.2023 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от СВОМВР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2023 година, одобрен на 17.07.2023 г. 

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: Процедура BG06RDNP001-19.727 на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г“ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок по първи прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб…