МИГ – Стралджа

МИГ-Стралджа

„МИГ – Стралджа 2016 г.“ е партньор с „МИГ – Харманли“ по проект „Заедно за „зелени“ перспективи пред фермерите и популяризиране на месните продукти

Административен договор РД 50-18 от 21.06.2022 г.  по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014 – 2020 г. Проект: „МИГ – Стралджа 2016“ и „МИГ Харманли“ – заедно за „зелени“…

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок по първи прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб…

МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.  ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1  ЗА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

На 31.03.2023 година бе подписан  Административен  договор № РД50—113 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Стралджа 2016 за изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“.  Вече повече…

Покана за свикване на Общо събрание на 13.04.2023 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 13.04.2023 г. от 14.00 часа…