МИГ  Стралджа – Сливен 2023

НАЧАЛО

       

Европейски съюз

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони


Сдружение с нестопанска цел „МИГ-  Стралджа 2016”

споразумение № РД 50-42/27.04.2018г.
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ :
Стойност на проекта: 2 955 800,00 лв.
ПРСР 2014-2020 г. – 1 955 800,00 лв.
ОПРЧР 2014-2020 г. – 1000 000,00 лв.

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“:
средства за периода на прилагане на стратегията – 651 932,00 лв.

МЕРКИ ОТ ПРСР 2014-2020

Подмякра 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства;
Подмякра 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;
Подмякра 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ;
Подмякра 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;
Подмякра 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура;
Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и
местна култура“

МЕРКИ ОТ ОП РЧР 2014-2020

Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“
Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“
Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите“
Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“


На 7.12.2015 г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Община Стралджа. Партньори по проекта са Сдружение „Информационен Бизнес център“, гр. Стралджа и ППК „Начало – 93“, гр. Стралджа.

С проекта ще бъдат изпълнени няколко групи дейности, основните от които са създаване на Местна инициативна група / МИГ / на територията на община Стралджа и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020г. Останалите дейности са свързани с популяризиране на подхода Водено от общности местно развитие (ВОМР), процеса на създаване на МИГ, както и процеса на разработка на стратегията. Тези дейности включват информационни кампании, които ще се изпълнят чрез организиране на срещи,семинари и конференции в населените места, подготовка и разпространение на информационни материали, публикуване на информация в регионални медии. След учредяване на МИГ ще бъдат проведени обучения на екипа на МИГ, на представители на партньорите и местни лидери. Във връзка с разработването на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Стралджа ще се извършат проучване и анализ на територията, ще се проведат работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания.
Подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие е ключов етап в изпълнението на проекта. Стратегията дава на партньорствата смисъл за съществуване и обещава добавена стойност чрез местни решения, съобразени с постигането на целите за развитие на местните селски райони. Местните стратегии са мястото, където партньорства доказват, че могат да постигнат резултати, като свържат заедно различни мерки и сектори, чрез иновации и чрез сътрудничество. За подготовката на качествена стратегия от особено значение е насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на стратегията за водено от общностите местно развитие. Чрез заложените в проекта дейности ще се придобият и усъвършенстват знания, умения и способности на местните общности и лидери, ще се повиши обществената активност за работа по подхода ВОМР.

Проектът е с продължителност 9 месеца. Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 58 674,90 лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.