МИГ – Стралджа

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за…

Списък на резервните проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на резервните проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Регистър на подадените проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Регистър на подадените проектни предложения по мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа  за неземеделски дейности“ – втори прием

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.01.2020 г. от…