МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа 2016 г“ – Втори прием

  „МИГ – Стралджа 2016 г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа 2016…

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за…