МИГ – Стралджа

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Мярка 2.3 „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3. „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“от стратегията за ВОМР на …

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2020 година, одобрен на 23.10.2020 г.“

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ през 2020 г., одобрен на 23.10.2020 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от…

ОБЯВА за обществено обсъждане на промени в СВОМР

ОБЯВА дата на откриване: 09.10.2020 г. дата на приключване: 16.10.2020 г., 17:00 ч. СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Стралджа, изпълнявана…