МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Стралджа – Сливен 2023“ през 2024 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР от Стратегията за ВОМР на МИГ „Стралджа- Сливен 2023“ през 2024, одобрен на 31.05.2024 г.

Покана за свикване на Общо събрание на 14.05.2024 г.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Стралджа – Сливен 2023” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.05.2024 г. от 10.00…

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 на „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ за 2024 година, одобрен на 26.04.2024 г

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 на „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ за 2024 г., одобрен на 26.04.2024 г.

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок по първи прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб…

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

„МИГ – Стралджа 2016г.” взе решение за удължаване до 31.10.2023 г., 17.00 часа срока на прием за проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова…

ОБЯВА за удължен срок на прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с няколко крайни срока за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок по първи прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб…